Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Konkurs za upražnjene pozicije

01.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

Broj: A-88/21

Dana, 01.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), i Memoranduma o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3“ broj 13-09-11-675/2021 od 09.02.2021. godine, glavni okružni javni tužilac

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

1. Pravni saradnik ...................................................................... 1 (jedan) izvršilac

 

Po Ugovoru o djelu za rad na rješavanju starih predmeta na period do 31.12.2021. godine (sa mogućnošću produženja)

 

Opis poslova: angažovani za izradu sažetaka starih nerješenih predmeta sa osvrtom na poduzete u radnje i prikupljanje dokaza sa prijedlozima daljeg djelovanja, izradu nacrta pravnih ponesaka sa ciljem donošenja konačne tužilačke odluke u predmetu, učešće u radnim sastancima koji su u direktnoj vezi sa postupanjem i konačnim rješavanjem konkretnih starih predmeta, obavljanje stručne i administrativne pomoći u svim ostalim postupanjima tužilaca iz djelokruga rada tužilaca i stručnih saradnika, kao i obavljanje svih ostalih zadataka po nalogu i instrukcijama postupajućeg tužioca, a s ciljem završetka predmeta.

 

2. Saradnik....................................................................................... 1 (jedan) izvršilac

 

Po Ugovoru o djelu za rad na rješavanju starih predmeta na period do 31.12.2021. godine (sa mogućnošću produženja)

 

Opis poslova: angažovani za pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta kao i za obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta u Tužilaštvu.

 

 

 

 

 

 

 

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I. Opšti uslovi:

 

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je punoljetan,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II. Posebni uslovi

 

Posebni uslovi za radno mjesto Pavnog saradnika:

Visoka stručna sprema, pravni fakultet

Poželjno položen pravosudni ispit

Najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima

Poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za radno mjesto Saradnika:

Visoka stručna sprema, pravni fakultet

Poznavanje rada na računaru.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

izvod iz matične knjige rođenih(ne starije od 6 mjeseci) ;

uvjerenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 mjeseci);

uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);

uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;

uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (ukoliko je kandidat položio pravosudni ispit).

 

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402. IV sprat, ili poštom sa naznakom „za konkurs“, na adresu:

 

Okružno javno tužilaštvo Prijedor

ul. Zanatska br. 20.

79101 Prijedor

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u „Glasu Srpse“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

 

O datumu i mjestu obavljanja intervju kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

 

 

 GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                     Mladen Mitrović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Konkurs za upražnjene pozicije

16.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

Broj: A-88/21

Dana, 15.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), i Memoranduma o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3“ broj 13-09-11-675/2021 od 09.02.2021. godine, glavni okružni javni tužilac

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

1. Pravni saradnik ............................................................................ 3 (tri) izvršioca

 

Po Ugovoru o djelu za rad na rješavanju starih predmeta na period od 01.03.2021. godine do 31.12.2021. godine  (sa mogućnošću produženja)

 

Opis poslova: angažovani za izradu sažetaka starih nerješenih predmeta sa osvrtom na poduzete u radnje i prikupljanje dokaza sa prijedlozima daljeg djelovanja, izradu nacrta pravnih ponesaka sa ciljem donošenja konačne tužilačke odluke u predmetu, učešće u radnim sastancima koji su u direktnoj vezi sa postupanjem i konačnim rješavanjem konkretnih starih predmeta, obavljanje stručne i administrativne pomoći u svim ostalim postupanjima tužilaca iz djelokruga rada tužilaca i stručnih saradnika, kao i obavljanje svih ostalih zadataka po nalogu i instrukcijama postupajućeg tužioca, a s ciljem završetka predmeta.

 

2. Saradnik........................................................................................... 2 (dva) izvršioca

 

Po Ugovoru o djelu za rad na rješavanju starih predmeta na period od 01.03.2021. godine do 31.12.2021. godine  (sa mogućnošću produženja)

 

 

Opis poslova: angažovani za pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta kao i za obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta u Tužilaštvu.

 

 

 

 

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I. Opšti uslovi:

 

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je punoljetan,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II. Posebni uslovi

 

Posebni uslovi za radno mjesto Pavnog saradnika:

Visoka stručna sprema, pravni fakultet

Poželjno položen pravosudni ispit

Najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima

Poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za radno mjesto Saradnika:

Visoka stručna sprema, pravni fakultet

Bez radnog iskustva

Poznavanje rada na računaru.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

izvod iz matične knjige rođenih(ne starije od 6 mjeseci) ;

uvjerenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 mjeseci);

uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);

uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;

uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (ukoliko je kandidat položio pravosudni ispit).

 

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402. IV sprat, ili poštom sa naznakom „za konkurs“, na adresu:

 

Okružno javno tužilaštvo Prijedor

ul. Zanatska br. 20.

79101 Prijedor

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa na Web sajtu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

 

O datumu i mjestu obavljanja intervju kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

 

 

 

     GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                                                                                                   Mladen Mitrović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Konkurs za upražnjene pozicije

11.01.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

Broj: A-12/21

Dana, 11.01.2021. godine

 

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), i Ugovora o grantu IPA 2019 „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH,“ glavni okružni javni tužilac r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

1. Stručni saradnik ................................................................................ 1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca

 

Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literature i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužioca.

 

2. Stručni savjetnik ................................................................................ 1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca

 

Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikupljanja podataka za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustvo maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugih mjera ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi ili nalogu okružnih tužilaca.

 

 

 

 

 

3. Tužilački asistent – daktilograf ......................................................... 1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca

 

Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodjeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I. Opšti uslovi:

 

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je punoljetan,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora

od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini

nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II. Posebni uslovi

 

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog saradnika:

Visoka stručna sprema, pravni fakultet

Položen pravosudni ispit

Dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima

Poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog savjetnika:

Visoka stručna sprema, socijalni pedagog – defektolog, specijalni pedagog – defektolog, socijalni radnik, psiholog,

Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

 

Posebni uslovi za radno mjesto tužilački asistent – daktilograf:

Srednja stručna sprema, IV stepen

Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Poznavanje rada na računaru

 

 

POTREBNI DOKUMENTI

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

uvjerenje o državljanstvu;

izvod iz matične knjige rođenih;

uvjerenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 mjeseci);

uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);

uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;

uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402 ili poštom na adresu:

 

Okružno javno tužilaštvo Prijedor

ul. Zanatska br. 20.

79101 Prijedor

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, ZZZ Filijala Prijedor i Web sajtu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju/testiranje.

 

O datumu i mjestu obavljanja intervju/testiranja kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

 

 

 

     GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                                                                                                   Mladen Mitrović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Konkurs za upražnjene pozicije

28.09.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

Broj: A-322/20

Dana, 28.09.2020. godine

 

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), člana 8. stav 8. i člana 170. 173. 179. 181. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 47/19), glavni okružni javni tužilac r a s p i s u j e:

 

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

Radni odnos na određeno vrijeme 3 (tri) mjeseca

 

1. Stručni saradnik ..................................................................................... 2 (dva) izvršioca

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (3 mjeseca) mjeseca

 

Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literature i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužioca.

 

2. Stručni savjetnik – ekonomista .……………………………….…… 1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na odeđeno vrijeme (3 mjeseca) mjeseca

Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije i privrednog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su u vezi sa istragom i vodi računa o njihovoj primjeni u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu tužioca

 

3. Tužilački asistent – daktilograf ……………………………………. 1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (3 mjeseca) mjeseca

 

Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodjeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja I druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

4. Spremačica radnog prostora …………………………………..…….1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (3 mjeseca) mjeseca

 

Opis poslova: čisti radne i druge prostorije Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I. Opšti uslovi:

 

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je punoljetan,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora

od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini

neposrednim za obavljanje poslova u državnom organu,

da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II.  Posebni uslovi

 

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog saradnika

 

Visoka stručna sprema, pravni fakultet

Položen pravosudni ispit

Dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima

Poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog savjetnika:

Visoka stručna sprema, ekonomski fakultet

Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Poznavanje rada na računaru

 

Posebni uslovi za radno mjesto tužilački asistent - daktilograf

 

Posebni uslovi za radno mjesto Tužilački asistent – daktilograf

Srednja stručna sprema, IV stepen

Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Poznavanje rada na računaru

 

 

 

Posebni uslovi za radno mjesto Spremačice radnog prostora

Zavšena osnovna škola

 

POTREBNI DOKUMENTI

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

uvjerenje o državljanstvu;

izvod iz matične knjige rođenih;

uvjerenje da kandidat nije osuđivan;

uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);

uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

 

Okružno javno tužilaštvo Prijedor

ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79101 Prijedor

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, ZZZ Filijala Prijedor i Web sajtu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

 

O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

 

 

               GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                                  Mladen Mitrović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

11.11.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

29.08.2019.

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79 101 Prijedor

Dana: 28.08.2019. godine

 

 

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

 

1. Rukovodilac računovodstveno-finansijskih poslova....1 izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova: Prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreskih propisa, kao i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa. Priprema nacrt budžeta i prijedlog rebalansa i prati njegovo redovno i blagovremeno izvršenje. Vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši likvidaciju ulaznih faktura, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom Republike Srpske, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

1. Opšti uslovi :

 

da je državljanin Bosne i Hercegovine

da je punoljetan

da ima opštu zdravstvenu sposobnost

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora

        od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini

        nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

  -     da se protiv njega  ne vodi krivični postupak

 

2. Posebni uslovi

 

-   Visoka stručna sprema ekonomskog smjera

-   Dvije godine radnog iskustva na istim ili  sličnim poslovima

-   Posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u  

    zvanju sertifikovanog računovođe

-   Poznavanje rada na računaru.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata :

 

uvjerenje o državljanstvu

izvod iz matične knjige rođenih

uvjerenje  da kandidat nije osuđivan

uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);

uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu

licenca za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju  sertifikovanog računovođe.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

 

Okružno javno tužilaštvo Prijedor

ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79 101 Prijedor

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

 

O datumu i mjestu obavljanja testiranja - intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

 

 

 

                                                                   


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh