Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Prijedoru

Konkurs za upražnjene pozicije

16.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

Broj: A-88/21

Dana, 15.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/16), i Memoranduma o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3“ broj 13-09-11-675/2021 od 09.02.2021. godine, glavni okružni javni tužilac

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 

NAZIV RADNOG MJESTA

 

1. Pravni saradnik ............................................................................ 3 (tri) izvršioca

 

Po Ugovoru o djelu za rad na rješavanju starih predmeta na period od 01.03.2021. godine do 31.12.2021. godine  (sa mogućnošću produženja)

 

Opis poslova: angažovani za izradu sažetaka starih nerješenih predmeta sa osvrtom na poduzete u radnje i prikupljanje dokaza sa prijedlozima daljeg djelovanja, izradu nacrta pravnih ponesaka sa ciljem donošenja konačne tužilačke odluke u predmetu, učešće u radnim sastancima koji su u direktnoj vezi sa postupanjem i konačnim rješavanjem konkretnih starih predmeta, obavljanje stručne i administrativne pomoći u svim ostalim postupanjima tužilaca iz djelokruga rada tužilaca i stručnih saradnika, kao i obavljanje svih ostalih zadataka po nalogu i instrukcijama postupajućeg tužioca, a s ciljem završetka predmeta.

 

2. Saradnik........................................................................................... 2 (dva) izvršioca

 

Po Ugovoru o djelu za rad na rješavanju starih predmeta na period od 01.03.2021. godine do 31.12.2021. godine  (sa mogućnošću produženja)

 

 

Opis poslova: angažovani za pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta kao i za obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta u Tužilaštvu.

 

 

 

 

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I. Opšti uslovi:

 

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je punoljetan,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II. Posebni uslovi

 

Posebni uslovi za radno mjesto Pavnog saradnika:

Visoka stručna sprema, pravni fakultet

Poželjno položen pravosudni ispit

Najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima

Poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za radno mjesto Saradnika:

Visoka stručna sprema, pravni fakultet

Bez radnog iskustva

Poznavanje rada na računaru.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

izvod iz matične knjige rođenih(ne starije od 6 mjeseci) ;

uvjerenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 mjeseci);

uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19);

uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;

uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (ukoliko je kandidat položio pravosudni ispit).

 

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402. IV sprat, ili poštom sa naznakom „za konkurs“, na adresu:

 

Okružno javno tužilaštvo Prijedor

ul. Zanatska br. 20.

79101 Prijedor

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa na Web sajtu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

 

O datumu i mjestu obavljanja intervju kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

 

 

 

     GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                                                                                                   Mladen Mitrović


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh